ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၁၃) နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း (၅-၆-၂၀၂၃)