ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း (၅-၅-၂၀၂၃)