ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410165, +95 673 410166

Email: treasury.cashoffice@e-mopf.gov.mm

ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410172

Email: treasury.debtoffice@e-mopf.gov.mm

စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410168, +95 673 410169

Email: treasury.reportoffice@e-mopf.gov.mm

ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှု
ဆိုင်ရာဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410163

Email: treasury.policyoffice@e-mopf.gov.mm

သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410628

Email: treasury.itoffice@e-mopf.gov.mm

စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

Phone:+95 673 410162, +95 673 410652

Email: treasury.adminoffice@e-mopf.gov.mm

Email: messenger.treasury@e-mopf.gov.mm

Get in Touch