ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၁၃) နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (၂၁-၂-၂၀၂၃)