ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ (၈)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် (၁-၉-၂၀၂၂)